TRENER PERSONALNY
en
facebook
youtube
instagram
prezent
trener_personalny_warszawa9trener_personalny_warszawa7trener_personalny_warszawa6trener_konsultacje_dieta_onilnetrener_personalny_warszawa8trener_personalny_warszawa3trener_personalny_warszawa11trener_personalny_warszawa10trener_personalny_warszawa4trener_personalny_warszawa2trener_personalny_warszawa1

Regulamin

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu www.trener-personalny.pl
 2. Portal - serwis internetowy www.trener-personalny.pl znajdujący się w pod adresem internetowym http://www.trener-personalny.pl, którego jedynym i wyłącznym właścicielem oraz administratorem jest Personal Fitness Adviser - Michał Gronowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: 497935 NIP: 522-268-88-50, REGON: 142109907, posiadająca siedzibę przy ul. Łagowskiej 4/74, 01-464 Warszawa.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z płatnych i bezpłatnych usług Portalu
 4. Rejestracja – procedura, w procesie której Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania usługami dostępnymi na Portalu, a także zgadza się na otrzymywanie informacji oraz materiałów marketingowych www.trener-personalny.pl oraz firm współpracujących z www.trener-personalny.pl drogą e-mail.

§ 2
Kontakt ze specjalistą

 1.  Każdy Użytkownik ma możliwość zadania pytania do specjalisty
 2.  Portal zastrzega sobie możliwość odpowiadania na wybrane pytania Użytkowników.
 3.  Portal zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych pytań oraz odpowiedzi, na stronach serwisu www.trener-personalny.pl
 4.  Odpowiedzi na wybrane pytania będą publikowane w serwisie bez podawania danych Użytkowników

§ 3
Usługi

W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług www.trener-personalny.pl Użytkownik winien:

 1. Dokonać wyboru jednego z planów treningowych, planów diety lub innych usług,
 2. Uzupełnić w formularzu kontaktowym informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnego planu treningowego, diety lub innej usługi
 3. Dokonać przedpłaty wybranej usługi
 4. Zamówienie indywidualnej diety, planu treningowego lub innych płatnych usług możliwe jest poprzez dokonanie płatności której obsługą zajmuję się firma PayU S.A. lub za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego na numer konta podany w wiadomości e-mail wygenerowanej po wypełnieniu formularza konsultacji

§ 4

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bez- pośrednio do właściwych wydziałów Policji. 
 2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. 
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego cen- trum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl. 
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

§ 5
Warunki świadczenia usług

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług www.trener-personalny.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty za wybraną usługę. 
 2. Indywidualny plan dietetyczny lub treningowy zostanie niezwłocznie przesłany w formie elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres e-mail. 
 3. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  1. stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi www.trener-personalny.pl, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  2. uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług www.trener-personalny.pl stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
  3. korzystając z odpłatnych usług www.trener-personalny.pl winien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez specjalistów z firmy Personal Fitness Adviser, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Personal Fitness Adviser osób, a także w sposób inny niż umożliwiony w ramach odpłatnych usług www.trener-personalny.pl
  4. indywidualne plany dietetyczne oraz indywidualne  treningowe mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Personal Fitness Adviser nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Personal Fitness Adviser, współpracowników lub kontrahentów Personal Fitness Adviser, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami www.trener-personalny.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Personal Fitness Adviser lub na zlecenie Personal Fitness Adviser lub przy jej udziale.

§ 6

Zbieranie informacji

 1. W żadnym momencie nie są pobierane dodatkowe informacje identyfikujące użytkownika jeśli nie wyraził na to zgody. Tylko w przypadku rejestracji są zapisywane i przechowywane dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Rejestracja jest wymagana tylko w przypadkach zakupu produktów, zapytań przez formularze, przystępowania do programów lojalnościowych i innych form komunikacji związanych z www.trener-personalny.pl czy jego ofertą.
 2. Personal Fitness Adviser wykorzystuje informacje gromadzone online w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów, prowadzenia marketingu oraz komunikacji związanej z zapytaniami i wymianą informacji. W określonych prawem przypadkach lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę www.trener-personalny.pl będzie udostępniać dane identyfikujące użytkownika stronom trzecim w szczególności na wezwania upoważnionych organów państwowych. Jako strony trzecie należy traktować również firmy współpracujące z www.trener-personalny.pl, które realizują usługi bądź zlecenia www.trener-personalny.pl. 
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zarejestrowany użytkownik w każdej chwili ma wgląd w zgromadzone dane, oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz ewentualnie usunięcia. W każdej chwili użytkownik może zakazać lub zażądać ograniczenia w przekazywaniu informacji marketingowych przez www.trener-personalny.pl. 
 4. Użytkownik może edytować i zmieniać swoje dane kontaktując się poprzez formularz kontaktu lub inne dane teleadresowe, znajdujące się w zakładce kontakt.
 5. Wszelkie dane identyfikujące użytkownika oraz transakcje online przechowywane są w wyspecjalizowanych Data Center. Najnowsze metody szyfrowania danych, zaawansowane technologie i procedury w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
 6. Nie gromadzimy ani nie utrzymujemy informacji od dzieci o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, z wyjątkiem gdy jest to dozwolone przez prawo.

§ 7 

Pliki "cookies"

Umieszczanie plików typu "cookie" jest powszechną i akceptowaną praktyką sieci www. W niektórych przypadkach, po wypełnieniu formularzy online umieszczany jest w komputerze korzystającego plik tekstowy, który w przypadku następnych odwiedzin czy transakcji pozwala szybciej zidentyfikować użytkownika. Informacji zawartych w "cookies" nie wykorzystujemy dla innych celów niż identyfikacja użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na umieszczenie pliku "cookie" w Twoim komputerze możesz zablokować tę operację ustawiając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej. Blokada "cookies" nie ograniczy dostępu do stron www.trener-personalny.pl, może jednak uniemożliwić lub utrudnić część transakcji, przede wszystkim zakupów online. 

 § 8 

Linki

Portal może zawierać połączenia do innych witryn w szczególności stron trzecich współpracujących lub witrynę wwwPersonal Fitness Adviser nie gwarantuje na tej witrynie stosowania niniejszej Polityki Prywatności. 

§ 9

Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług www.trener-personalny.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
  1. na adres siedziby Personal Fitness Adviser, w formie pisemnej z dopiskiem: REKLAMACJA – www.trener-personalny.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@trener-personalny.pl
  3. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „KONTAKT”
 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet zakupionej usługi, muszą być składane na adres siedziby Personal Fitness Adviser, w formie pisemnej, z dopiskiem: REKLAMACJA - kontakt@trener-personalny.pl
 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 5. W terminie 21 (dwudziestu jeden dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Personal Fitness Adviser stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami www.trener-personalny.pl

§ 10

Zmiany regulaminu

W przypadku zasadniczych zmian, w szczególności zmian dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych identyfikujących użytkownika Personal Fitness Adviser poinformuje o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych, przed tymi zmianami użytkowników. 

§ 11

Dostępność Regulaminu

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu, oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora. 

MYPROTEIN

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|